ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Informace pro rodiče


Autor: administratorINFORMACE K PROVOZU ŠD V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

V pondělí 2. září nebude v provozu ranní ani koncová ŠD.

V úterý 3. září bude provoz bez omezení.

PŘIHLÁŠKY na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

máte-li zájem o školní družinu v dalším školním roce, dostavte se osobně ke své pí. vychovatelce, vyplnit přihlášku – nejpozději do 24. května. V případě, že počet žádostí překročí stanovenou kapacitu ŠD, budou děti přijímány podle kritérií pro přijetí do ŠD (viz. webové stránky – ŠD).

Rada města stanovuje ÚPLATU za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školním klubu na školní rok 2024/2025 v základních školách zřizovaných městem Česká Třebová ve výši 600 Kč  za pololetí.

 

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (600,- Kč za každé pololetí)
 • platí se ve dvou splátkách, za 1. pololetí  do 30. záříza 2. pololetí  do 28. února   
 • platby probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem č. ú. 210333540/0600
 • variabilní symbol se neuvádí 
 • do poznámky uveďte – jméno dítěte
Úplata může být snížena nebo prominuta ředitelem školy pokud:
 • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v  hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách
 • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

POSTUP V PŘÍPADĚ NEVYZVEDNUTÍ ÚČASTNÍKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

V případě, že nedojde k vyzvednutí účastníka ze školní družiny do konce provozní doby, bude postupováno následujícím způsobem:

1) Pokud se podaří zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu kontaktovat, domluví pedagogický pracovník čas a místo (účastníka lze případně předat i na jiném místě než v družině). Podle vzájemné dohody je možné účastníka předat i jiné osobě než osobě, která je uvedena v přihlášce. Se zákonným zástupcem je možné rovněž dohodnout, že účastník může odejít z družiny sám, je-li to přiměřené jeho věku, a pokud to nevylučuje jeho aktuální  zdravotní a psychický stav. O telefonické domluvě se zákonným zástupcem nebo jinou pověřenou osobou sepíše pedagogický pracovník záznam.

2) Pokud se opakovaně nepodaří zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu kontaktovat nebo pokud zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba si nemohou v přiměřené době účastníka z družiny vyzvednout, kontaktuje pedagogický pracovník za účelem zajištění přiměřené péče o účastníka zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí. O kontaktování zástupce obecního úřadu pořídí pedagogický pracovník záznam.

DENNÍ REŽIM 

06.00–7.40 ranní družina

 • didaktické hry
 • individuální odpočinkové činnosti

11.40–13.30 ukončení dopoledního vyučování

 • hygiena
 • oběd
 • relaxační činnosti

13.30–15.00 odpolední družina (V čase mezi 13:30 – 14:45 hod. se žáci ze školní družiny nevyzvedávají. V tento čas družina uskutečňuje svůj hlavní program – časově náročnější aktivity a vycházky).

 • rekreační a zájmové činnosti
 • pobyt venku, vycházky

15.00–16.30 koncová družina

 • didaktické hry
 • individuální odpočinkové činnosti
 • kroužky