ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Školní speciální pedagog


Autor: administratorMgr. Blanka Valíková

Email: blanka.valikova(at)zs-habrmanova.cz

Tel.: 734 280 763

Konzultační hodiny po osobní nebo telefonické domluvě.

Školní poradenské pracoviště

Náplň činností školního speciálního pedagoga:

  • Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
  • Konzultace po žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy.
  • Krátkodobá i dlouhodobá individuální práce se žákem či skupinou žáků (speciálně pedagogická činnost).
  • Účast na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, zákonným zástupcem žáka a žákem samotným) v součinnosti se školským poradenským zařízením.
  • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených podpůrných opatření.
  • Kooperace se školským poradenským zařízením (PPP, SPC), dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka.
  • Vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu každého dítěte.
  • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.