ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Přijímací řízení


Autor: VedeníPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Aktuální  informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2023/2024 naleznete na stránkách ministerstva školství ZDE

– na webových stánkách jsou veškeré informace týkající se přijímacího řízení – termíny, postup v jednotlivých kolech a další důležité informace

 

Informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na webových stánkách Cermatu (viz. níže)

Jednotná přijímací zkouška

 

Žáci z Ukrajiny s dočasnou ochranou a osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

• MŠMT připravuje opatření obecné povahy se stejnými úlevami pro žáky z Ukrajiny s dočasnou ochranou jako v loňském  roce (prominutí přijímací zkoušky z ČJ na žádost, konání přijímací zkoušky z M v ukrajinském jazyce, čestné prohlášení o známkách z předchozího vzdělávání).
• Termín pohovoru k ověření znalosti českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, stanoví ředitel střední školy.
• Uchazeč koná pohovor do každého oboru vzdělání s maturitní zkouškou, do kterého se přihlásil, a koná jej do každého oboru pouze jednou (nemá dvě možnosti jako u přijímacích zkoušek).
• Ředitel střední školy může rozhodnout o konání pohovoru k ověření znalosti českého jazyka i u učebního oboru.

 

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

 

Kontakt:

Mgr. Petr Doseděl (kabinet Tv – přízemí budovy 2. stupně na konci chodby).

tel.: 731 129 670 nebo 731 320 616

e-mail: petr.dosedel@zs-habrmanova.cz

Konzultační hodiny:

 • konzultace možná kdykoli po předchozí domluvě

Další potřebné a doplňující informace:

https://www.predikcetrhuprace.cz/

Informační poradenské středisko Úřadu práce (zájmový test k volbě povolání)

Nezaměstnanost v Pardubickém kraji, zájem o pracovní pozice – przentace Úřadu práce (jedná se o data z minulého roku)

Kam po devítce – průvodce důležitými informaci pro žáky 9. tříd

 

 

Jak vybrat vhodnou SŠ:

Typy škol:

 • 3- leté učební obory zakončené výučním listem připravují žáky na dělnické profese (např. automechanik, elektrikář, kadeřnice…).
 • 4 – leté učební obory zakončené maturitou připravují náročnější profese (např. kosmetička, elektronik, mechatronik, obchodník….).
 • Odborné SŠ – 4 – leté studijní obory s maturitou – pro žáky, kteří už mají nějaký vyhraněný zájem nebo představu o budoucím povolání. Na těchto školách bývají  i obory lycea (vhodnější pro následné studium na VŠ).
 • Gymnázia – vhodné pro žáky s výborným prospěchem, nejlepší příprava na VŠ.
 • Umělecké školy, konzervatoře nebo školy s talentovou příjímací zkouškou – zakončené maturitou, vhodné pro děti s vyhraněným talentem (konají se talentové zkoušky, přihlášku je nutné podat do 30. 11. 2023)! V případě zájmu o tyto školy předejte včas tuto informaci Petr Dosedělovi.

Všechny tyto školy mohou být státní, soukromé, některé i církevní. Na soukromých školách je nutné počítat se školným, které se v současné době pohybuje 12 000 – 16 000 Kč,- někde i více.

Co je důležité při rozhodování:

 • Zdravotní stav – pokud má dítě závažný zdravotní problém, je vhodné zvolenou školu konzultovat s jeho lékařem ( hl. u učebních oborů), pokud má změnu pracovní schopnosti, je nutné dodat k přihlášce potvrzení.
 • Studijní výsledky dítěte, dovednosti, zájem, vlastnosti…
 • Reálné šance na přijetí dítěte na zvolenou školu.
 • Možnosti uplatnění po ukončení školy.
 • Dojíždění, internát, finanční náročnost studia apod.

Co  a kdo pomůže při rozhodování:

 • Burzy škol – pro žáky, kteří hledají hodně informací na jednom místě.
 • Dny otevřených dveří – určitě využít, prohlédnout si školu, prostředí, zjistit co nejvíce informací o škole
 • Webové stránky škol – zjistíte aktuální informace – popis oborů, kritéria k př. zkouškám, výsledky př. řízení,…
 • Další informace: např. u studentů, kteří školu studují, příbuzní v oboru, tištěné materiály – brožury škol, atlasy školství ( Pardubický kraj dostanou všichni žáci zdarma od PÚ), exkurze na pracoviště,…

 

Náplň činností kariérového poradce:

Poradenské činnosti: 

• Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti: 

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků.

• Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

• Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti kariérového poradce, navržená a realizovaná opatření.

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

• Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.